Митнически услуги

Митнически услуги

За нуждаете от нашите клиенти, предлагаме митническо представителство за изготвяне на митнически документи за експорт, импорт, Т1, Т2
във Великобритания, България и страните от ЕС.

За целта са необходими следните документи:

търговска фактура, ЧМР, сертификат за продукта, ако е изискуем и опаковъчен лист.

Можете да разчитате на нашето съдействие за всички видове митнически услуги, които са Ви необходими. Възползвайте се от опита и познанията ни за специфичните местни условия, за да пристигат Вашите пратки винаги навреме.

 

Износ: продажба на местни стоки от дадена страна за чужбина. В тесния смисъл износът включва само стоките, които са произведени или преработени в страната, а останалите – внесени и изнесени без преработка, се наричат реекспорт. В най-широкия смисъл на думата тук се включват и стоките с нетърговско предназначение.

Внос: платена предоставяна услуга, продукт или информация от чужда страна за друга страна. Това включва само стоките, които са предназначени за потребление в страната, без да се отчитат предназначените (без или с преработка) за обратен износ. Тук се включват и стоките с нетърговско предназначение.

Транзит: режимът разрешава пренасянето на стоки от едно до друго място на митническата територия на Общността, тоест от отправно до получаващо митническо учреждение. В зависимост от митническия статут на поставяните под този режим стоки, той се прилага в два варианта:

  • външен общностен транзит (процедура Т1): режим с отложено плащане, прилагащ се при пренасянето на необщностни стоки, като същите не се облагат с вносни митни сборове и не подлежат на мерките на търговската политика;
  • вътрешен общностен транзит (процедура Т2): намира приложение при пренасянето на общностни стоки между две точки на митническата територия на Общността, но през територията на трета страна.