Транзит Т1, Т2

Транзит: режимът разрешава пренасянето на стоки от едно до друго място на митническата територия на Общността, тоест от отправно до получаващо митническо учреждение. В зависимост от митническия статут на поставяните под този режим стоки, той се прилага в два варианта:

  • външен общностен транзит (процедура Т1): режим с отложено плащане, прилагащ се при пренасянето на необщностни стоки, като същите не се облагат с вносни митни сборове и не подлежат на мерките на търговската политика;
  • вътрешен общностен транзит (процедура Т2): намира приложение при пренасянето на общностни стоки между две точки на митническата територия на Общността, но през територията на трета страна.